Bam Palvelut Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.4.2021

1 Rekisterinpitäjä
Bam Palvelut Oy
Y-tunnus 3201471-4
Ratatie 22, 37550 Lempäälä

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Johanna Sarvanto
info@bampalvelut.fi
Puhelin: + 358 40 7392448

3 Rekisterin nimi
Bam Palvelut Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn peruste:
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat Bam Palvelut Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys sekä sopimuksen päätyttyä yritystä mahdollisesti velvoittavat lakisääteiset velvoitteet säilyttää tietoja kyseisen lainsäädännön kulloinkin määrittämä jälkisäilytysaika (rekisterin pitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen).
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
Yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisten siivouspalvelujen toimittaminen, toimitettujen palvelujen laskuttaminen, asiakassuhteen hoitaminen ylläpito ja hoitaminen sekä yrityksen oma markkinointi.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Bam Palvelut Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta yrityksen verkkosivuilla

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • laskutettavan nimi
  • laskutusosoite
  • muut tarpeelliset yhteystiedot
  • mahdollinen henkilötunnus
  • rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät reklamaatiot, toiveet ja tyytyväisyystiedot
  • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 Henkilötietojen säilytysaika
Bam Palvelut Oy säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Bam Palvelut Oy:n välisen
asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön ja
asiointiin liittyvistä tapahtumista.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti tilitoimistolle ja verottajalle sekä lainsäädännön niin vaatiessa muille
lainsäädännässä tarkoitetuille tahoille. Palveluiden laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa Bam Palvelut Oy:n
yhteistyökumppaneille laskutuksen toteuttamiseksi.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU: tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät vain ne yrityksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on perusteltu
tarve käsitellä tietoja. Tietoja käsitellään vain siltä osin ja siinä laajuudessa kuin se on perusteltua. Tietojen
suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan käyttäjäohjeistuksen ja valvonnan, tiedottamisen avulla sekä
teknisten keinojen avulla. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain
erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Fyysisestä tietoturvasta huolehditaan tilojen lukituksen avulla.

10 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia
käsittelytoimia, joita Bam Palvelut Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen
perusteena on Bam Palvelut Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista
koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen
yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Bam Palvelut Oy voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi antaa Bam Palvelut Oy:lle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Bam Palvelut Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa
säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista (korjaamista), poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi esittää Bam Palvelut Oy:lle tietojaan koskevan korjauspyynnön kohdan 12 mukaisesti, mikäli
tiedoissa on esimerkiksi virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja.
Rekisteröity voi esittää Bam Palvelut Oy:lle pyynnön tietojensa poistamiseksi kohdan 12 mukaisesti, mikäli yrityksen
ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde ei enää ole voimassa eikä tietojen säilyttämiseen ole lain tai muiden
viranomaismääräysten mukaista perustetta.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Bam Palvelut Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista (korjaamista) tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröity voi esittää Bam Palvelut Oy:lle pyynnön järjestelmässä olevien rekisteritietojensa siirtämiseksi järjestelmästä ottamalla yhteyttä Bam Palvelut Oy:öön kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista.

11.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11.5 Oikeus vastustaa automaattista profilointia
Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

11.6 Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Mikäli rekisteröidyn rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta. Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

11.7 Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Bam Palvelut Oy:lle kohdan 12 mukaisesti.

11.8 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Bam Palvelut Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

12 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse info@bampalvelut.fi tai postitse osoitteeseen Bam Palvelut Oy/Johanna Sarvanto, Ratatie 22, 37550 Lempäälä. Bam Palvelut Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.